Chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới (2)...>>

Nhân sinh đa dạng sắc màu
Khi không màu trắng chuyển màu đen nhanh
Trắng đen, không có cùng sinh
Trước sau, phải trái định hình nhân sinh
Nhân sinh năng lượng vào ra
Sao cho cuộc sống có xa, có gần
Xa gần tương xứng vừa tầm
Cho nguồn năng lượng thân tâm ôn hòa
Năng lượng như nguồn tài chính
Dự phòng ổn định tài chính mới hay !

Chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới

 

Chuyên đề dự phòng ổn định tài chính mới - songthanhdat.com

Các chủ đề cùng loại

Số người xem: 322

Mã số :167

PHIẾU ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM THÂN THIỆN

Không
Không
Không
Không

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

Chọn nội dung thông tin

   Tài liệu

--Phiên bản máy tính--